Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – English

Terms and Conditions:

The use by the client is limited to the purpose, territories, carrier, period, frequency and media as agreed between the parties. If the parties have not agreed on the use, then the right to use is deemed to be a one-off, limited to use for a maximum period of six months in the Netherlands and to the medium in which the use took place for the first time. The price agreed between the parties also includes the fee for the agreed use. In the event of other use, duplication, reuse or wider use of the work or parts thereof, whether or not in modified form, the parties must always conclude a further agreement with regard to this use and compensation.

The compensation (the fine)

If the permission referred to in the previous paragraph has not been given, the client will in any case owe the contractor the following compensation, expressed as a percentage of the total amount of the assignment, in the event of:

Use within Europe (outside the Netherlands): 100 percent per country;

Use outside of Europe: 200 percent per country;

Use in a different medium: 200 percent per medium;

Long-term use: 200 percent per year, with a minimum of one year, per year.

The damages under a to d can be passed on cumulatively and are immediately due and payable from the moment of any unauthorized use, without the need for a notice of default. The compensation does not affect the right of the contractor to take all legal measures against the client that the (author’s) law offers it, including attachments and legal prohibitions.

Unauthorized use:

The client shall not provide advice, proposals, music, sound, underlying software and code, heating materials, methods, storyboards, paintings, drawings, treatments, designs, texts, photos, video images or the result presented to the client by the contractor without written permission from the contractor. of the assignment or parts thereof (works), in whole or in part, in any way other than agreed. If the permission referred to in the previous paragraph has not been given, the client will in any case owe the contractor the following compensation, expressed in percentages of the total amount of the assignment:

Use within Europe (outside the Netherlands): 100 percent per country;

Use outside of Europe: 200 percent per country;

Use in a different medium: 200 percent per medium;

Long-term use: 200 percent per year, with a minimum of one year, per year.

The damages under a to d can be passed on cumulatively and are immediately due and payable from the moment of any unauthorized use, without the need for a notice of default. The compensation does not affect the right of the contractor to take all legal measures against the client that the (author’s) law offers it, including attachments and legal prohibitions.

Discounts:

The Contractor may offer discounts to the Client. Conditions are attached to this. If these are not stated in the quotation, the following conditions apply.

Discounts on hourly rates do not apply to additional work or to changes in the order.

Discounts expire in the event of full or partial cancellation of the order

Discounts expire with a rights buy-out

Discounts expire if a client does not or not fully comply with one or more.

Discounts expire if the client does not or does not fully comply with his payment obligation.

Cancellation:

 1. If the client cancels the assignment or agreement in whole or in part without culpable failure by the contractor or if the contractor dissolves the agreement due to an attributable shortcoming in the fulfillment of the agreement by the client, the client is obliged to pay the contractor in addition to the fee. and the costs incurred, with regard to the work performed and the use of materials up to that point, will owe compensation, all without prejudice to the contractor’s right to compensation for loss of profit. These fees are immediately due and payable at the time of termination, without a written notice of default being required.
 2. Behavior on the part of the client on the basis of which the contractor can no longer reasonably be expected to complete the assignment, are also regarded as an attributable shortcoming in this regard. The contractor is never liable for compensation to the client as a result of a suspension or dissolution on the basis of this article.
 3. The compensation referred to in the previous paragraph includes at least the costs arising from the commitments entered into by the contractor in its own name with third parties for the contamination of the assignment, as well as 30 percent of the remaining part of the fee that the client owes in the event of complete contamination of the assignment. would be. However, any discounts will also expire if the order is cancelled.

Relationship clause:

The client is not permitted to hire employees or subcontractors of the other party during the term of this agreement up to 1 year after termination of this agreement without the written permission of the contractor or to have them work for it directly or indirectly. If the client violates the above, he will owe the contractor an immediately payable fine of € 50,000 per violation and € 1000 for each day that the violation continues without prejudice to the right of the Contractor to claim full compensation (as well as loss of income) from the Contractor.

It is also possible to receive the general terms and conditions directly by e-mail.

Thank you for reading the terms and conditions, follow this link and return to the homepage: wolfmariamulder.nl

Algemene voorwaarden – Nederlands

Gebruik:

Het gebruik door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen. Zijn de partijen over het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn, beperkt te tot gebruik voor een maximale duur van zes maanden in Nederland en tot het medium waarin het gebruik in eerste maal heeft plaatsgevonden. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het werk of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot dit gebruik en een vergoeding te worden gesloten. 

Boetedoening

Indien de in het vorige lid genoemde toestemming niet is gegeven, zal de opdrachtgever in ieder geval aan de opdrachtnemer de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in percentages van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn bij: 

 1. Gebruik binnen Europa (buiten Nederland): 100 procent per land;
 2. Gebruik buiten Europa: 200 procent per land;
 3. Gebruik in een ander medium: 200 procent per medium;
 4. Gebruik voor langere periode: 200 procent per jaar, met een minimum van een jaar, per jaar.

De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De schadevergoedingen laten onverlet het recht van opdrachtnemer om alle rechtsmaatregelen jegens de opdrachtgever te treffen die de (auteurs) wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen. 

Ongeoorloofd gebruik: 

De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door opdrachtnemer aan de opdrachtgever gepresenteerde adviezen, voorstellen, muziek, geluid, onderliggende software en code, stookmateriaal, methodes, storyboards, schilderingen, tekeningen, treatments, ontwerpen, teksten, foto’s, videobeelden of het resultaat van de opdracht of onderdelen daarvan (werken), geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken anders dan is overeengekomen. Indien de in het vorige lid genoemde toestemming niet is gegeven, zal de opdrachtgever in vedergeval aan de opdrachtnemer de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in percentages van het totale bedrag van de opdracht verschuldigd zijn bij: 

 1. Gebruik binnen Europa (buiten Nederland): 100 procent per land;
 2. Gebruik buiten Europa: 200 procent per land;
 3. Gebruik in een ander medium: 200 procent per medium;
 4. Gebruik voor langere periode: 200 procent per jaar, met een minimum van een jaar, per jaar.

De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De schadevergoedingen laten onverlet het recht van opdrachtnemer om alle rechtsmaatregelen jegens de opdrachtgever te treffen die de (auteurs) wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.

Kortingen:

Opdrachtnemer kan aan opdrachtgever kortingen aanbieden. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zijn deze niet vermeld in de offerte dan gelden de volgende voorwaarden: 

Kortingen op uurtarieven gelden niet voor meerwerk of bij wijziging van de opdracht.

Kortingen vervallen bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht

Kortingen vervallen bij een rechten buy-out

Kortingen vervallen als een opdrachtgever een of meerdere niet of niet volledig nakomt. 

Kortingen vervallen als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt. 

Annulering: 

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijke annuleert zonder dat sprake een verwijtbaar tekort schieten door opdrachtnemer of wanneer opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer naast het honorarium en de gemaakte kosten, met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gebruik van materialen, een schadevergoeding verschuldigd, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving. Deze vergoedingen zijn direct opeisbaar op het moment van beëindiging, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is verreist.
 2. Gedragingen van de opdrachtgever op de grond waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevers kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nimmer schadeplichtig jegens opdrachtgever als gevolg van een opschorting of ontbinding op grond van dit artikel.
 3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervuiling van de opdracht aangedane verbintenissen met derden, alsmede 30 procent van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervuiling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Maar ook vervallen eventuele kortingen, indien de opdracht wordt geannuleerd. 

Relatiebeding: 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer tijdens de duur van deze overeenkomst tot 1 jaar na beëindiging van deze overeenkomst medewerkers of onderaannemers van de andere partij in dienst te nemen of direct of indirect voor zich te laten werken. Indien de de opdrachtgever bovenstaande overtreedt is hij een onmiddellijke opeisbare boete aan de opdrachtnemer verschuldigd van € 50.000 per overtreding en € 1000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding (alsmede verlies van inkomsten) van Opdrachtnemer te vorderen.

Het is ook mogelijk om de algemene voorwaarden direct te ontvangen via de mail.

Bedankt voor het lezen van de algemene voorwaarden, volg deze link en keert weer terug naar de homepagina: wolfmariamulder.nl

Ben je zelf nog opzoek naar algemene voorwaarden die kan je gratis hier downloaden: Algemene voorwaarden Kunstenbond.

Algemene voorwaarden
Als je graag wil samenwerken zoek dan vooral contact op de button hier onder. Dit waren de algemene voorwaarden

Wolf Maria Mulder – Poetic Artist – Contact form

The common thread in my work is Wolf Maria Mulder – Poetic Artist:

The why:

What drives me to make art is to cherish and record memories, stories and events.

the how:

This is done through the archaeological dissecting of everyday life and the making of souvenirs. Making the small big and the big small.

The what:

I give my found and made souvenirs a stage by recording them in video, photography and text. I also help artists visualize their poetic lyrics in music videos.

Youtube:


I also started a YouTube channel. Nice if you take a look and if you like it subscribe to my channel

Terms and Conditions:

My general terms and conditions apply to all my offers and transactions. It describes what happens to my work after purchase. And how to further treat this work. The following provisions are described. Use, penance, unauthorized use, discounts and cancellation.

If you want to view these general terms and conditions, click on this link: General terms and conditions. It is also possible to receive them by mail. These can be sent to you free of charge by e-mail. This message is confidential. It is forbidden to share this message or to let others read or view it. Thank you very much for your attention and reading this text under the Wolf Maria Mulder – Poetic Artist.

The method of making:

This is a basic set-up of my working method, which can differ per project.

In addition, general terms and conditions apply. <

A Phase 1. intake / analysis / research / idea generation

The Phase 2. strategy / plan of approach / concept development / sketch designs

In Phase 3. provisional final design

On to Phase 4. final design / execution / production preparation.

The last, Phase 5. realization / delivery.

Optional: Phase 6. evaluation / fine tuning delivery.

Contact:

If you want to collaborate, you can always send me an email: wolfmariamulder@me.com.